Wiebes wil meer controle op naleven Informatieplicht

2021-09-30T14:16:20+01:00 2020/06/10|
Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat wil dat gemeenten ten minste één keer per vier jaar controleren of bedrijven de wet Informatieplicht Energiebesparing naleven. Dat schrijft LED Magazine naar aanleiding van een brief van minister Wiebes aan de Tweede Kamer. De controle op het nemen van de energiebesparende maatregelen ligt bij de gemeenten en uit onderzoek blijkt dat de frequentie van de controles laag is.

De wet Informatieplicht Energiebesparing is een uitvloeisel van het Energieakkoord 2013-2020. De overheid heeft bedrijven hiermee vorig jaar verplicht om vóór 1 juli 2019 te melden wat de status is van hun energiebesparende maatregelen. De melding was een nulmeting en bedrijven moeten hun voortgang elke vier jaar rapporteren. EnergyProof begeleidt bedrijven met de aanmelding en het rapporteren van de energiebesparende maatregelen.

Lees ons uitgebreide artikel over de Informatieplicht Energiebesparing


Onderzoeksrapport

Tom van der Lee van GroenLinks heeft onlangs Kamervragen gesteld naar aanleiding van een onderzoeksrapport over het toezicht en de handhaving op de Informatieplicht in de gemeenten Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg. Daarin wordt gesteld dat de vier gemeenten onvoldoende handhaven en dat bedrijven met de huidige bezoekfrequenties gemiddeld slechts eens per 15 à 20 jaar zullen worden gecontroleerd. Minister Wiebes laat onder meer weten dat hij van de betreffende gemeenten verwacht dat ze het onderwerp actief oppakken.

“Er is geen centrale registratie want de decentrale overheid is bevoegd gezag voor de toezicht en handhaving van de Informatieplicht”, schrijft minister Wiebes. “Er zijn logischerwijs verschillen tussen hoe gemeenten en omgevingsdiensten toezicht houden en handhaven. Eén van de redenen voor het introduceren van de Informatieplicht was ook het verbeteren van toezicht en handhaving door het decentrale bevoegd gezag. Een logische frequentie voor periodieke bedrijfscontrole zou de vierjaarlijkse Informatieplichtronde zijn. De rubricering van de Informatieplichtrapportages door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) maakt informatie-gestuurd toezicht mogelijk. Niet elk bedrijf hoeft daarom daadwerkelijk fysiek bezocht te worden.”

Extra capaciteit

De minister stelt verder dat er eind 2019 extra capaciteit beschikbaar is gesteld in het kader van de uitvoering van het Urgenda-vonnis. “Aan de hand van een vastgestelde ‘menukaart’ met onder andere gevelcontroles, bedrijfsbezoeken en administratieve activiteiten, kunnen bevoegde gezagen opnieuw extra capaciteit aanvragen voor de periode 2020 en 2021”, aldus Wiebes. “Overigens geeft deze ondersteuning meer inzicht in wat er additioneel aan toezicht en handhaving wordt gepland en uitgevoerd. Hoe gemeenten met hercontroles omgaan, is aan hen. Het Rijk ziet hercontroles als een effectief middel om energiebesparing te realiseren en dus ben ik van plan hercontroles toe te voegen aan de genoemde menukaart van de maatregel ‘versterkte uitvoering Informatieplicht Energiebesparing’. Deze capaciteit is echter additioneel. Gemeenten moeten zelf aan de slag met deze bestaande wettelijke taak.”

Drie brieven

Bovendien zegt minister Wiebes drie brieven te hebben verstuurd naar de gemeenten om hen te informeren over de Informatieplicht Energiebesparing. “In mijn brief van februari 2020 heb ik aan elk college gemeld hoeveel bedrijfsvestigingen in de betreffende gemeente gerapporteerd hebben, hoeveel daarvan extra toezicht vergen en hoe zich dat tot landelijke gemiddelden verhoudt”, schrijft Wiebes. “Ik heb hen tevens gewezen op de mogelijkheden voor extra ondersteuning bij het toezicht op energiebesparing en de colleges opgeroepen om werk te maken van energiebesparing bij bedrijven en instellingen. Het is nu aan de gemeenten en de gemeenteraden om aandacht te geven aan de uitvoering van deze wettelijke taak.”

Bron: LED Magazine


Afbeelding: Rijksoverheid